OM KREDS 54 / BESTYRELSEN / Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Generalforsamling Schæferhundeklubben
kreds 54 Brønderslev

Schæferhundeklubben kreds 54 indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den. 29 januar 2019 kl. 19.00 i klubhuset, Stadevej 7, 9700 Brønderslev.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetæller.
3. Valg af referent.
4. Formandens beretning.
5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene
a) Valg af formand for 2 år
b) Valg af kasserer for 1 år (Da supleant ikke ønsker at fortsætte)
c) Valg af bestyrelsesmedlem/kredssekretær for 1 år (Da supleant ikke ønsker at fortsætte)
d) Valg af første suppleant 1 år
e) Valg af anden suppleant 1 år
f) Valg af revisor 1år
g) Valg af revisorsuppleant 1år
h) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs møde.
8. Eventuelt.

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På j.stie@mail.dk
Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal.
Skriftlig afstemning finder sted, når dette begæres.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
Har du tilføjelser eller rettelser til hjemmesiden, så skriv til: Webmaster@kreds54.dk